OBCHODNÍ PODMÍNKY

TATO SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ APLIKACE A SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ byla uzavřena mezi následujícími subjekty:

1. E.E.T. One, a.s., se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 03687066, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20356, jako poskytovatelem podlicence a dodavatelem zařízení na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“) a

2. právnickou či fyzickou osobou, se kterou Poskytovatel uzavře formou dálkové komunikace tuto Smlouvu a která má zájem Software a zakoupený Hardware za podmínek dále stanovených užívat, jako nabyvatelem podlicence na straně druhé (dále jen „Uživatel“; Poskytovatel a Uživatel dále společně jen „Smluvní strany“ a každý z nich „Smluvní strana“).

V TOMTO ZNĚNÍ:

1. Definice a interpretace

1.1. Není-li v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výrazy použité v této Smlouvě, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají v této Smlouvě následující význam:

„AZ“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„Ceník“ znamená ceník Poskytovatele za jednotlivé služby poskytované Poskytovatelem zveřejněný v době uzavření této Smlouvy na internetových stránkách www.eet1.cz;

„Data“ znamená soubor údajů vytvořených, uspořádaných a zpracovávaných Uživatelem prostřednictvím Software;

„Další odměna“ znamená odměnu, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli za poskytování ad hoc servisních služeb zvolených v rámci Registrace či později, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a ve výši stanovené na základě Ceníku v závislosti na poskytnuté servisní službě;

„Dokumentace“ znamená soubor informací o uživatelských a technických parametrech a funkcích Software a Hardware, způsobu jejich použití, softwarové a hardwarové požadavky; tento soubor informací a pokynů je uveden na internetových stránkách www.eet1.cz;

„E-shop“ znamená internetovou obchodní platformu provozovanou Poskytovatelem na internetových stránkách www.eet1.cz;

„Fakturační období“ znamená jeden kalendářní měsíc (případně kratší časové období), za který bude Poskytovatel vystavovat fakturu za poskytování služeb dle této Smlouvy;

„Hardware“ znamená jednotlivé zařízení, které si Uživatel zakoupil prostřednictvím E shopu Poskytovatele anebo prostřednictvím třetí osoby a které je neoddělitelně funkčně spjato se Software, je nezbytné k provozování Software a slouží k plnění povinností Uživatele stanovených zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

„Koncoví uživatelé“ znamená Uživatele, popř. zaměstnance Uživatele či osoby v obdobném postavení, kteří užívají Software a Hardware za účelem plnění svých zákonných povinností;

„Minimální požadavky“ znamená softwarové a hardwarové požadavky, které je Uživatel povinen splnit za účelem řádného užívání Software a Hardware a které jsou stanovené v technické specifikaci dostupné ke každému Hardware a v rámci Dokumentace;

„Období“ znamená období počínající účinností této Smlouvy a končící posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastane 2. výročí uzavření této Smlouvy, ledaže si Uživatel zvolil jinou dobu Období v průběhu Registrace (a tedy uvedenou v Potvrzení registrace);

„Odměna“ znamená odměnu, kterou je Uživatel povinen Poskytovateli zaplatit za podmínek stanovených v této Smlouvě ve výši stanovené na základě Ceníku v závislosti na zvoleném konkrétním řešení (zejména v závislosti na tom, zda byl Hardware zakoupen za zvýhodněnou cenu či nikoliv), které si Uživatel zvolil v průběhu Registrace a tedy uvedené v Potvrzení registrace;

„Osobní údaje“ znamená údaje o Uživateli, tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo a název uživatelského účtu, typ podnikatelské činnosti (odvětví) a další informace zpracovávané prostřednictvím Software;

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; „Oznámení“ znamená Uživatelem vyplněný formulář o Vadě , umístěný na internetových stránkách www.eet1.cz , který musí obsahovat (i) základní popis Vady, případně popis projevů Vady; (ii) stručný popis postupu či pracovní operace, při kterých k výskytu Vady došlo či při kterých se Vada vyskytuje;

„Podlicence“ má význam, který je tomuto výrazu přiřazen v čl. 3.2 této Smlouvy;

„Pojišťovna“ znamená pojišťovnu, která poskytuje pojištění zařízení jako je Hardware;

„Poskytovatel“ má význam, který je tomuto pojmu přiřazen v záhlaví této Smlouvy;

„Provozní doba“ znamená Provozní dobu call centra Poskytovatele v období od pondělí do pátku od 06:00 hod. do 22:00 hod.;

„Potvrzení registrace“ znamená dokument zaslaný Uživateli na konci Registrace (a to na e-mailovou adresu Uživatele), který rekapituluje základní podmínky, za nichž bude Uživatel užívat Software, tj. zejména zvolené řešení, Odměnu, Období, odkaz na Dokumentaci a další;

„Registrace“ znamená proces registrace Uživatele na webovém portálu Poskytovatele na adrese www.eet1.cz; Registrace je zakončena Potvrzením registrace a vytvořením uživatelského účtu Uživatele, který je pro Uživatele přístupný na webovém portálu Poskytovatele na adrese www.eet1.cz;

„Reklama“ má význam, který je tomuto pojmu přiřazen v čl. 8; „Servisní odměna“ znamená odměnu, kterou je Uživatel povinen Poskytovateli zaplatit za odstranění Vad dle čl. 6.13 ve výši na které se Smluvní strany dohodnou před započetím odstraňování Vad;

„Servisní středisko“ znamená servisní a technická střediska Poskytovatele, která jsou uvedena na internetových stránkách www.eet1.cz;

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu, včetně všech příloh, na které tato smlouva odkazuje, jakož i případných dodatků včetně dokumentů či údajů, na které tato smlouva odkazuje; „Smluvní strana“ má význam, který je tomuto pojmu přiřazen v záhlaví této Smlouvy;

„Software“ znamená aplikaci, která v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zajišťuje pro Uživatele elektronickou evidenci tržeb, v závislosti na zvoleném konkrétním řešení v rámci kategorií základních a prémiových řešení, které si Uživatel zvolil v průběhu Registrace a tedy uvedené v Potvrzení registrace;

„Uživatel“ má význam, který je tomuto pojmu přiřazen v záhlaví této Smlouvy;

„Vada“ znamená takový stav Software či Hardware, který neodpovídá funkcím a vlastnostem Software či Hardware stanoveným v Dokumentaci;

„Záruka“ znamená Záruka Hardware či Záruka Software samostatně či společně v závislosti na kontextu užití;

„Záruka Hardware“ má význam, který je tomuto pojmu přiřazen v čl. 6.6;

„Záruka Software“ má význam, který je tomuto pojmu přiřazen v čl. 6.1;

„ZOOU“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Tam, kde se v této Smlouvě hovoří o povinnosti Smluvní strany něco „zajistit“, nebo zajistit, aby třetí osoba jednala (nebo nejednala) určitým způsobem, má se tím na mysli, že taková povinná Smluvní strana je odpovědna za to, že zamýšlený výsledek se stane, bez ohledu na jakákoliv subjektivní či objektivní omezení v možnostech povinné Smluvní strany kontrolovat či ovlivňovat třetí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby byl zamýšlený výsledek dosáhnut.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se v rozsahu a za podmínek v této Smlouvě stanovených zavazuje:

(a) udělit Uživateli Podlicenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Software k účelu, který je popsán v Dokumentaci a v rozsahu stanoveném dále v této Smlouvě;

(b) po dobu Období zabezpečit plnou funkčnost Software v souladu s Dokumentací a odstraňovat Vady Software v souladu s čl. 6 této Smlouvy;

(c) poskytovat Uživateli další služby, které Uživatel zvolil v průběhu Registrace či v průběhu trvání této Smlouvy; a

(d) dodržovat a respektovat další povinnosti stanovené touto Smlouvou.

2.2. Poskytovatel se v rozsahu a za podmínek v této Smlouvě stanovených dále zavazuje:

(a) po dobu Záruky zabezpečit plnou funkčnost Hardware v souladu s Dokumentací a odstraňovat Vady Hardware v souladu s čl. 6 této Smlouvy; a

(b) poskytovat Uživateli další služby, na kterých se s Uživatelem v průběhu trvání této Smlouvy dohodne.

2.3. Uživatel se v rozsahu a za podmínek v této Smlouvě stanovených zavazuje:

(a) zaplatit Poskytovateli za plnění dle čl. 2.1 Odměnu a případnou každou další odměnu (zejména Servisní odměnu či Další odměnu), na kterou podle této Smlouvy vznikne Poskytovateli právo; a

(b) dodržovat a respektovat další povinnosti stanovené touto Smlouvou.

3. Podlicenční ujednání

3.1. Poskytovatel prohlašuje, že Software je dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 AZ, k němuž má Poskytovatel licenci.

3.2. Poskytovatel na dobu Období uděluje Uživateli oprávnění k užití Software, a to za následujících podmínek a v následujícím (výlučném) rozsahu:

(a) Uživatel je oprávněn Software instalovat na příslušné koncové zařízení Uživatele, není-li již Software nainstalován na Hardware při jeho koupi;

(b) Uživatel je oprávněn využívat veškerých funkcí, kterými Software v závislosti na jeho verzi a variantě disponuje výhradně pro účely plnění svých povinností stanovených zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb;

(c) podlicence dle tohoto článku je udělena na Období jako nevýhradní a Uživatel není povinen podlicenci využít (právo užití vymezené v tomto článku dále jen „Podlicence“).

3.3. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Uživatel oprávněn Podlicenci nebo její část jakkoliv poskytnout k užití, převést či postoupit třetí osobě, zcela nebo zčásti, a to i v případě převodu závodu Uživatele či jeho části. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nepřechází Licence na právního nástupce Uživatele.

3.4. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany potvrzují, že Podlicence je touto Smlouvou udělena vždy jen ve vztahu k jednotlivému Software, který si Uživatel zaregistruje při Registraci, a který užívá prostřednictvím (i) Hardware, nebo (ii) prostřednictvím vlastního koncového zařízení, které není Hardware, ale které plní stejné technické a zákonné požadavky či určení jako Hardware.

4. Koupě Hardware

4.1. Uživatel si pořizuje Hardware v rámci základního či prémiového řešení, přičemž v rámci každého z těchto řešení má možnost zakoupit Hardware za (i) zvýhodněnou cenu, přičemž v tomto případě se na něj vztahují odlišné podmínky po ukončení této Smlouvy tak, jak jsou popsány v čl. 18. (tj. povinnost platit odstupné), nebo (ii) za plnou cenu.

4.2. S výhradou uvedenou v čl. 4.1 výše, se tato Smlouva vztahuje shodně na Uživatele, který využil možnosti zakoupit Hardware za zvýhodněnou cenu, tak i na Uživatele, který zakoupil Hardware za plnou cenu.

4.3. Za účelem vyloučení pochybností se stanovuje, že cena za Hardware je taktéž uvedena v Ceníku, přičemž zaplacením ceny za Hardware není zaplacena žádná část Odměny.

5. Platební podmínky

5.1. Uživatel se zavazuje zaplatit Odměnu za každé Fakturační období, a to do konce příslušného Fakturačního období, přičemž faktura bude Poskytovatelem vystavena Uživateli vždy k počátku příslušného Fakturačního období.

5.2. Uživatel se zavazuje zaplatit za odstranění Vady Servisní odměnu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení faktury na Servisní odměnu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od odstranění Vady.

5.3. Uživatel se zavazuje zaplatit Další odměnu za každé Fakturační období, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení faktury na Další odměnu. V případě, že Další odměna bude fakturována spolu s Odměnou, bude Další odměna splatná stejně jako Odměna.

5.4. Uživatel je povinen kteroukoliv částku splatnou dle této Smlouvy uhradit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, který za tímto účelem Poskytovatel sdělí Uživateli či uvede na příslušné faktuře.

5.5. Faktura vystavená Poskytovatelem bude mít podobu daňového dokladu se všemi náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy.

6. Záruka a odstraňování Vad Záruka Software

6.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli po dobu Období záruku na funkční a uživatelské parametry Software stanovené v Dokumentaci, přičemž Smluvní strany se dohodly, že tato záruka bude uplatňována výhradně postupem dle tohoto čl. 6.2 a násl. této Smlouvy. Zárukou za jakost se Poskytovatel zavazuje, že Software bude po dobu záruční doby způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „Záruka Software“).

6.2. Poskytovatel se zavazuje bez nároku na další odměnu odstraňovat Vady, které se projeví po dobu Období za níže uvedených podmínek: (a) Uživatel se zavazuje o výskytu Vady neprodleně informovat Poskytovatele, a to zasláním Oznámení; a (b) Poskytovatel je povinen přijímat oznámení o výskytu Vady v průběhu Provozní doby; (c) Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli při odstraňování Vad veškerou možnou součinnost.

6.3. Poskytovatel se zavazuje do 12 hodin po přijetí Oznámení zahájit práce na odstranění Vady a oznámit Uživateli předběžnou lhůtu, ve které bude Vada odstraněna, přičemž tato lhůta nesmí přesáhnout 48 hodin od přijetí Oznámení. Poskytovatel vyvine potřebné a ekonomicky optimální úsilí k tomu, aby Vadu v oznámené předběžné lhůtě odstranil. Pokud by se v průběhu odstraňování Vady ukázalo, že lhůta nemůže být dodržena, je Poskytovatel povinen sdělit Uživateli novou přiměřenou lhůtu k odstranění Vady.

6.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušením Záruky Software není, že:

(a) Software bude dostupný Uživateli (tj. Uživatel bude moci využívat všech jeho funkcionalit) nejvýše 99,3 % celkového času trvání této Smlouvy (počítáno v ročních intervalech od okamžiku uzavření této Smlouvy), přičemž do celkového času trvání této Smlouvy se nepočítá doba, po kterou není Software dostupný z důvodu údržby dle písm. (b) tohoto článku;

(b) Software bude nedostupný po dobu údržby, jejíž provedení bude v předstihu nejméně 1 kalendářního dne oznámeno vhodnou formou Uživateli s tím, že Uživatel bere na vědomí, že údržba Software může být prováděna každý kalendářní týden po dobu ne delší než 3 hodiny. Záruka Hardware

6.5. Poskytovatel prohlašuje a Uživateli potvrzuje, že Hardware má v době převzetí vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, případně které Poskytovatel popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Hardware a na základě reklamy Poskytovatelem prováděné. Dále Poskytovatel prohlašuje, že:

(a) Hardware se hodí k účelu, ke kterému je určen nebo pro který se obvykle užívá;

(b) Hardware vyhovuje požadavkům právních předpisů; a

(c) Hardware je bez Vad.

6.6. Poskytovatel poskytuje Uživateli:

(a) po dobu 12 měsíců od prvního zakoupení Hardware (tj. od nabytí vlastnického práva k Hardware Uživatelem od Poskytovatele či oficiálního distributora Poskytovatele), není-li Uživatelem spotřebitelem;

(b) po dobu 24 měsíců od prvního zakoupení Hardware, je-li Uživatel spotřebitelem, záruku na funkční a uživatelské parametry Hardware stanovené v Dokumentaci, přičemž Smluvní strany se dohodly, že tato záruka bude uplatňována výhradně postupem dle čl. 6.7 této Smlouvy. Zárukou za jakost se Poskytovatel zavazuje, že Hardware bude po dobu záruční doby způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti, přičemž pro počítání lhůt je rozhodující den přijetí Oznámení Poskytovatelem (dále jen „Záruka Hardware“).

6.7. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím osoby určené k opravě bez nároku na další odměnu odstraňovat Vady, které se projeví po dobu Záruky Hardware za níže uvedených podmínek:

(a) Uživatel se zavazuje o výskytu Vady neprodleně informovat Poskytovatele, a to buď

(i) zasláním Oznámení, ke kterému přiloží kopie dokumentů vztahující se ke koupi Hardware, anebo

(ii) prostřednictvím třetí osoby, u které Hardware zakoupil;

(b) Uživatel zašle nebo jinak doručí příslušný Hardware do Servisního střediska a přiloží k němu kopie dokumentů vztahující se ke koupi Hardware v souladu s čl. 6.8;

(c) Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli při odstraňování Vad veškerou možnou součinnost.

6.8. Reklamace musí být uplatněna písemně a Hardware musí být vždy na náklady Uživatele zaslán do Servisního střediska, spolu s potřebnými údaji a doklady, z kterých bude zřejmé, čeho se reklamace týká, a kopií faktury nebo prodejního dokladu, na základě kterého Uživatel reklamovaný Hardware koupil. Reklamace dále musí obsahovat detailní popis vady. Měl-li Hardware vadu odstranitelnou a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Poskytovatel povinen opravený Hardware na své náklady uskladnit ve své provozovně a vyzvat Uživatele, aby si Hardware nejpozději do 30 pracovních dnů vyzvedl; nevyzvedne-li si Uživatel Hardware v uvedené lhůtě, je Uživatel povinen Poskytovateli uhradit náklady na skladování.

6.9. Reklamace Hardware se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace u Poskytovatele, Servisního střediska či třetí osoby, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodnou na lhůtě delší.

6.10. V případě uvedeném v čl. 6.8 výše je Poskytovatel povinen Vadu ve vztahu k Hardware, je-li odstranitelná, odstranit na své náklady prostřednictvím Servisního střediska. Poskytovatel je oprávněn vyměnit vadný Hardware za bezvadný, pokud taková výměna bude hospodárnější než jeho oprava. Bez ohledu na zvolenou formu řešení servisního zásahu je Poskytovatel povinen Uživateli při vyřízení reklamace předat písemné vyjádření o průběhu reklamace a způsobu jejího řešení.

6.11. V případě, že je reklamace Hardware shledána neoprávněnou, oznámí Poskytovatel nebo Servisní středisko tuto skutečnost Uživateli, případně zároveň navrhne cenu opravy Hardware. Uživatel je povinen do 5 pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení Poskytovateli nebo Servisnímu středisku písemně sdělit, zda souhlasí s cenou za opravu Hardware dle sděleného návrhu či zda opravu nepožaduje. V případě, kdy je na základě posouzení Poskytovatele či Servisního střediska shledáno mechanické poškození Hardware nebo je Vada způsobena nakládáním s Hardware, které vylučuje odpovědnost Poskytovatele, či není nalezena/potvrzena závada Hardware, je Poskytovatel oprávněn naúčtovat Uživateli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou Hardware.

6.12. Poskytovatel může (není však povinen) po dobu opravy Hardware prostřednictvím Servisního střediska poskytnout Uživateli na jeho žádost náhradní hardware, a to formou výpůjčky. Takto vypůjčený hardware je Uživatel povinen užívat v souladu s účelem, ke kterému mu byl vypůjčen a chránit ho před poškozením, ztrátou a zničením. Uživatel nese riziko za veškeré případné škody vzniklé na vypůjčeném hardware v době od jeho převzetí do jeho vrácení Poskytovateli. V případě jeho poškození má Poskytovatel právo na náhradu škody, která mu tím vznikla. Vypůjčený hardware je reklamující povinen vrátit při převzetí opraveného Hardware, nejpozději však ve lhůtě stanovené v dohodě o výpůjčce. Společné

6.13. Ustanovení o Záruce Software a Záruce Hardware se nepoužijí, Poskytovatel je povinen odstranit Vady a Uživatel je povinen za to uhradit Poskytovateli Servisní odměnu, pokud:

(a) Uživatel v souvislosti s výskytem Vady nesplnil některou ze svých povinností stanovenou v čl. 6.1 a čl. 6.2, resp. čl. 6.7 této Smlouvy;

(b) Vada vznikla v přímém či nepřímém důsledku porušení povinností Uživatele stanovených touto Smlouvou, zejména, nikoliv však výlučně, čl. 11.1 této Smlouvy či byla způsobena nakládáním s Hardware, které vylučuje odpovědnost Poskytovatele (viz čl. 12 této Smlouvy); (c) Vada byla způsobena po přechodu nebezpečí škody na Hardware vnějšími událostmi (např. v důsledku vyšší moci či vědomého či nedbalostního poškození Hardware ze strany Uživatele nebo třetí osoby) a nezpůsobil je Poskytovatel nebo osoby, s jejichž pomocí Poskytovatel plnil svůj závazek, nebo třetí osoba, od které Uživatel Hardware zakoupil.

6.14. Práva Uživatele uvedená v tomto článku 6 jsou úplným vyjádřením záruk za jakost, které jsou Poskytovatelem poskytovány na Software či Hardware.

7. Pojištění

7.1. V případě, že Uživatel v průběhu Registrace či v průběhu trvání této Smlouvy zvolí, že má zájem o pojištění Hardware poskytované ze strany Pojišťovny, Uživatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, za kterých je takové pojištění poskytováno, a bere na vědomí, že smluvní vztah mezi Uživatelem a Pojišťovnou bude založen smlouvou, která bude uzavřena mezi Uživatelem a Pojišťovnou mimo právní vztah založený touto Smlouvou.

8. Marketing Poskytovatele

8.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je prostřednictvím Software oprávněn umístit na jednotlivé účtenky reklamu za účelem propagace určitého výrobku, služby, společnosti či obchodní značky podle vlastního uvážení (dále jen „Reklama“).

8.2. Poskytovatel se zavazuje zpracovat Reklamu ve vhodném grafickém formátu.

8.3. Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že odměna za umístění Reklamy je již zohledněna v Odměně.

9. Data Nahlédnutí do Dat během trvání Smlouvy

9.1. Poskytovatel je povinen umožnit Uživateli nahlédnout v rámci uživatelského účtu Uživatele zpětně do Dat týkajících se Uživatele (a umožnit tak tisk, export, uložení a další jiné operace s Daty): (a) za období uplynulých 12 měsíců bezplatně; (b) za období uplynulých (až) 10 let za úplatu stanovenou v Ceníku a vždy pouze na zvláštní žádost Uživatele, přičemž Uživatel bere na vědomí, že taková Data nebudou dostupná ihned, nýbrž do 1 měsíce. Nahlédnutí do Dat a předání Dat po skončení Smlouvy

9.2. Poskytovatel je povinen po dobu 3 měsíců po skončení trvání závazků dle této Smlouvy umožnit Uživateli nahlédnout do Dat v rámci uživatelského účtu Uživatele.

9.3. Poskytovatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné žádosti Uživatele, kterou je Uživatel oprávněn Poskytovateli zaslat nejpozději 2 měsíce po skončení trvání závazů dle této Smlouvy, poskytnout Uživateli ve vhodné formě (včetně zpřístupnění formou dálkového přístupu) Data v dohodnutém formátu.

9.4. Uživatel je povinen Data předaná postupem dle čl. 9.3 této Smlouvy zkontrolovat a oznámit Poskytovateli případná chybějící Data či jakékoliv jiné nedostatky Dat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od předání Dat. Neoznámí-li Uživatel chybějící Data či jakékoliv jiné nedostatky Dat Poskytovateli v uvedené lhůtě, není Uživatel oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli jakákoliv práva vzniklá v důsledku chybějících Dat či jakýchkoliv jiných nedostatků Dat a Poskytovatel již není dále povinen Data uchovávat.

9.5. Poskytovatel je povinen veškerá Data smazat ze svých serverů nejpozději do 6 měsíců od ukončení trvání této Smlouvy, ledaže by tato Data bylo nutné uchovávat za účelem doplnění chybějících Dat či odstranění jakýchkoliv nedostatků Dat oznámených v souladu s čl. 9.4 této Smlouvy.

10. Ochrana Osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména ZOOU.

10.2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává Osobní údaje za účelem:

(i) vedení uživatelského účtu Uživatele,

(ii) plnění práv a povinností s touto Smlouvou souvisejících a

(iii) zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem. Zpracování Osobních údajů pro účely uvedené pod body (i) a (ii) není podmíněno souhlasem Uživatele s takovým zpracováním. Zpracování Osobních údajů pro účel uvedený pod bodem (iii) je podmíněn souhlasem Uživatele s takovým zpracováním, přičemž takový souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odpovídajícím způsobem (e-mailem) odvolat.

10.3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při Registraci a ve svém uživatelském účtu) uvádět správně, přesně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu Osobních údajů.

10.4. Zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám s výjimkou společnosti Lyoness Europe AG, se sídlem Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Švýcarsko, pokud Uživatel již v průběhu Registrace souhlasil s registrací Uživatele v tzv. věrnostním programu Lyoness, a dalších subjektů, se kterými Poskytovatel spolupracuje; aktuální seznam subjektů spolupracujících s Poskytovatelem lze získat na internetových stránkách www.eet1.cz.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou vyplývající z právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Uživatel potvrzuje, že Osobní údaje poskytnuté při Registraci jsou přesné.

10.7. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel dle čl. 10.4 provádí zpracování Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

(a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

(b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Další ujednání Smluvních stran

11.1. Uživatel se dále zavazuje:

(a) Hardware při převzetí zkontrolovat a prohlédnout za účelem zjištění případných Vad;

(b) dodržovat veškeré pokyny k užívání Software a Hardware uvedené v Dokumentaci, tj. zejména, nikoliv však výlučně, po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat Minimální požadavky;

(c) udržovat koncová zařízení v řádném stavu, který umožňuje bezproblémové a řádné fungování Software a Hardware, zejména se zavazuje provádět nezbytné aktualizace softwarového vybavení koncových zařízení a odstraňovat nežádoucí software (jakékoliv viry či jiné škodlivé programy);

(d) bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele sám nebo prostřednictvím třetích osob nebude zasahovat, upravovat nebo měnit Software či Hardware, a to ani v souvislosti s funkčním propojením Software s jinými softwarovými aplikacemi; Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) AZ;

(e) bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele neměnit Data nebo jejich části, nezasahovat do Dat jinak než prostřednictvím funkcí Software způsobem popsaným v Dokumentaci;

(f) zajistit, že veškeré údaje vedené o Uživateli v rámci jeho uživatelského účtu jsou platné a aktuální; Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel bude za účelem plnění této Smlouvy užívat údaje z uživatelského účtu Uživatele (zejména kontaktní údaje);

(g) chránit přístupové kódy (hesla), sdělit přístupové kódy pouze Koncovým uživatelům v rozsahu, který je nutný pro využití Software a Hardware a pro plnění pracovních povinností takových uživatelů;

(h) zajistit, že Koncoví uživatelé ani jiné osoby nebudou porušovat povinnosti stanovené v tomto čl. 11.1; (i) používat Hardware výlučně k provozování a přístupu k Software.

11.2. Poskytovatel se dále zavazuje:

(a) poskytovat Uživateli podporu prostřednictvím služby technické podpory:

(i) na telefonním čísle uvedeném na: www.eet1.cz,

(ii) na e-mailové adrese: info@ eet1.cz;

(b) udržovat Software v souladu s právními předpisy.

11.3. Uživatel uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že:

(a) se seznámil s celou Smlouvou, tj. Ceníkem i Dokumentací (tj. zejména s funkčními a uživatelskými parametry Software a Hardware a s technickými podmínkami pro řádný provoz Software a Hardware) a jejímu obsahu plně porozuměl;

(b) seznámil Koncové uživatele s povinnostmi a omezeními, které plynou z této Smlouvy.

11.4. Uživatel tímto souhlasí s tím, že Poskytovatel zamýšlí prostřednictvím Software poskytovat služby „e-commerce“; Poskytovatel je oprávněn Uživateli v této souvislosti předložit nabídku na poskytování či využívání takových služeb.

12. Odpovědnost

12.1. Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel neodpovídá za správnost výstupů předávaných Uživatelem veřejnoprávním orgánům či dalším subjektům.

12.2. Odpovědnost Poskytovatele za škodu v souvislosti s použitím Software nebo Hardware je omezena do částky odpovídající skutečné přímé škodě do výše ceny Hardware / Odměny (kterou by Uživatel zaplatil po dobu celého Období za předpokladu řádného plnění všech povinností z této Smlouvy). Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany potvrzují, že se jedná o maximální úhrnnou škodu, za kterou je Poskytovatel odpovědný.

12.3. Za žádných okolností nebude Poskytovatel odpovědný za následující škodu:

(a) za ztrátu Dat nebo škodu na Datech;

(b) za zvláštní, nahodilé nebo nepřímé škody či za následné hospodářské škody;

(c) za ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, ušlé příjmy, újmu způsobenou poškozením dobrého jména nebo za nedosažené úspory;

(d) za jakoukoliv škodu způsobenou výpadkem sítě internet, selháním připojení Uživatele k síti internet nebo jakýmkoliv jiným faktorem související s nesprávnou funkcí sítě internet;

(e) za jakoukoliv škodu způsobenou nedodržením povinností Uživatele uvedených v čl. 11.1 a čl. 11.3;

(f) za jakoukoliv škodu způsobenou úpravami Hardware provedenými kupujícím nebo třetí osobou;

(g) za škodu způsobenou užíváním Hardware v rozporu s návodem k obsluze;

(h) za škodu na čemkoliv, co poskytl Uživatel a co bylo začleněno do Hardware;

(i) škodu vzniklou v důsledku kombinace, provozu nebo použití Software či Hardware s jinými výrobky, jež nebyly dodány Poskytovatelem jako systém; nebo

(j) škodu vzniklou v důsledku neprovedené implementace nápravných opatření doporučených Poskytovatelem, ledaže by šlo o škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti Poskytovatele.

12.4. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nebude odpovědný za případné nároky třetích stran vůči Uživateli, vyjma případů uvedených zákonem nebo v tomto článku.

13. Vyšší moc

13.1. Žádná Smluvní strana není odpovědná za nedodržení povinností vyplývajících z této Smlouvy, pokud toto nedodržení závazků bylo zapříčiněno mimořádnými nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami, které nastaly nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání ji ve splnění její povinnosti. Za takovéto překážky se zejména považují živelné pohromy (požáry, záplavy, vichřice, zemětřesení), epidemie, války, povstání, teroristické akce, stávky, neodvratitelné nehody, vládní opatření a nařízení.

13.2. Smluvní strana je povinná bezodkladně jakýmkoliv vhodným způsobem informovat druhou Smluvní stranu o překážce bránící ve splnění povinnosti a existenci překážky prokázat. Dále je tato Smluvní strana povinná učinit vše pro překonání takovéto překážky. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

14. Omezení funkčnosti a dostupnosti Software

14.1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn omezit funkčnost či dostupnost Software (a to v plném rozsahu či částečně, tj. zejména, nikoliv však výlučně, v rozsahu znemožňujícím možnost předat Data orgánům veřejné moci, omezení tisků, omezení webových služeb), pokud:

(a) je Uživatel v prodlení s úhradou Odměny, její části či jakékoliv jiné odměny, na kterou Poskytovateli vzniklo právo; v takovémto případě bude Poskytovatel postupovat následovně:

(i) do 10 kalendářních dnů po tom, co nastalo prodlení Uživatele, zašle Uživateli automatickou e-mailovou upomínku s výzvou k úhradě příslušné částky; Poskytovatel je oprávněn spolu se zasláním výzvy k úhradě částečně omezit funkčnost či dostupnost Software pro Uživatele;

(ii) pokud do 5 kalendářních dnů od zaslání upomínky dle bodu (i) výše Poskytovatel neobdrží od Uživatele příslušnou dlužnou částku, Poskytovatel zašle Uživateli druhou e-mailovou upomínku s výzvou k úhradě příslušné částky, která bude obsahovat upozornění, že pokud Uživatel neuhradí příslušnou dlužnou částku ani během 2 následujících kalendářních dnů, je Poskytovatel oprávněn poté bez dalšího omezit v plném rozsahu funkčnost či dostupnost Software pro Uživatele; a

(iii) pokud ani nejpozději do 17 kalendářních dnů po splatnosti není dlužná Odměna, její část či jakákoliv jiná odměna, na kterou Poskytovateli vzniklo právo, uhrazena, je Poskytovatel oprávněn v plném rozsahu omezit funkčnost či dostupnost Software pro Uživatele; nebo

(b) Uživatel opakovaně neplní své povinnosti stanovené touto Smlouvou (včetně povinnosti zaplatit Odměnu, její části či jakékoliv jiné odměny, na kterou Poskytovateli vzniklo právo) a Poskytovatel Uživatele k plnění těchto povinností vyzval, přičemž Uživatel tyto své povinnosti i nadále neplní.

14.2. Omezení funkčnosti a dostupnosti Software se nedotýká povinnosti Uživatele platit Odměnu či plnit povinnosti touto Smlouvou stanovené.

15. Odpad

15.1. Poskytovatel jako povinná osoba ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím kolektivního systému zpětný odběr a ekologické využití/likvidaci odpadních elektrozařízení, které v České republice uvádí na trh.

16. Změny Smlouvy

16.1. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu (tj. rovněž Ceník či Dokumentaci) jednostranně změnit tak, že změní kterýkoliv údaj v Ceníku či Dokumentaci, platební podmínky Odměny, Servisní odměny či jakékoliv jiné odměny (splatnost, způsob fakturace, vyúčtování) nebo způsoby doručování. Nové znění Smlouvy se stává pro Uživatele účinným prvním dnem následujícího Fakturačního období po jeho doručení Uživateli, pokud bude Uživateli doručeno alespoň 15 kalendářních dnů před koncem právě probíhajícího Fakturačního období. V případě nedodržení této lhůty se nové znění Smlouvy stane pro Uživatele účinným až prvním dnem dalšího Fakturačního období.

16.2. Uživatel je oprávněn v případě změny Smlouvy dle čl. 16.1 takovou změnu písemně odmítnout, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení nového znění Smlouvy dle čl. 16.1. Spolu s písemným odmítnutím změny Smlouvy je Uživatel povinen Smlouvu vypovědět dle čl. 18.4 níže této Smlouvy, přičemž pokud Uživatel Smlouvu spolu s odmítnutím nevypoví dle čl. 18.4, nepovažuje se změna Smlouvy za odmítnutou. Po dobu výpovědní doby není změna Smlouvy účinná. Uživatel prohlašuje, že právo vypovědět Smlouvu považuje za dostatečnou možnost jednostranně ukončit tuto Smlouvu v případě změny Smlouvy.

17. Sankční ustanovení

17.1. V případě prodlení Uživatele se zaplacením Odměny nebo Servisní odměny, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Poskytovatelem, vzniká Poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Odměny nebo Servisní odměny (v závislosti na tom, se kterou odměnou je Uživatel v prodlení) za každý byť započatý den prodlení a každé jednotlivé prodlení.

17.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení, včetně újmy či bezdůvodného obohacení přesahující smluvní pokutu.

18. Trvání a zánik závazků ze Smlouvy

18.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou po dobu trvání Období. Trvání závazků z této Smlouvy se za stejných podmínek automaticky prodlužuje na další Období (a to i opakovaně), ledaže některá ze Smluvních stran nejpozději 6 měsíců před koncem daného Období oznámí druhé Smluvní straně, že nemá zájem na pokračování této Smlouvy.

18.2. Závazky z této Smlouvy zanikají výlučně následujícími způsoby:

(a) uplynutím Období, nedojde-li k automatickému prodloužení dle čl. 18.1;

(b) písemnou dohodou Smluvních stran;

(c) výpovědí této Smlouvy v souladu s čl. 18.4 a násl.;

(d) je-li Uživatel spotřebitelem, odstoupením Uživatele bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od Registrace.

18.3. Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že tuto Smlouvu nelze ukončit jinak než způsobem stanoveným v čl. 18.2, tj. všechny ostatní možnosti ukončení trvání této Smlouvy Smluvní strany v největším přípustném rozsahu vylučují. Výpověď Smlouvy

18.4. Uživatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze v následujících případech (přičemž se v takovém případě nebude aplikovat ustanovení čl. 18.7): (a) Poskytovatel využil svého práva jednostranně změnit tuto Smlouvu; (b) Poskytovatel porušil svoji povinnosti z této Smlouvy a nesjednal nápravu do 30 dnů od obdržení písemné žádosti, aby tak učinil.

18.5. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze, pokud je Uživatel minimálně 18 kalendářních dnů v prodlení s uhrazením Odměny či Zálohy či opakovaně porušil jinou svoji povinnost z této Smlouvy a nesjednal nápravu do 10 dnů od obdržení výzvy ze strany Poskytovatele, aby tak učinil.

18.6. Smluvní strany se dohodly, že Smluvní strana, která tuto Smlouvu vypovídá povinna zaslat výpověď písemně, přičemž výpověď je účinná k poslednímu dni Fakturačního období následujícího po Fakturačním období, ve kterém byla výpověď doručena příslušné Smluvní straně.

18.7. Vypověděl-li Poskytovatel tuto Smlouvu, je Uživatel, který využil nabídku koupě Hardware za zvýhodněnou cenou dle čl. 4.1 této Smlouvy, povinen zaplatit Poskytovateli částku odstupného ve výši odpovídající součtu všech částek Odměn, na které by v průběhu Období vzniklo Poskytovateli právo nebýt výpovědi této Smlouvy ze strany Poskytovatele, tj. ve výši součtu Odměn za každé Fakturační období počínaje prvním celým Fakturačním obdobím, v němž již tato Smlouva netrvá, a konče posledním Fakturačním obdobím daného Období.

19. Doručování

19.1. Nestanovují-li tato Smlouva či právní předpisy výslovně, že je potřeba určité oznámení či jakékoliv jiné sdělení (včetně právních jednání) učinit písemně, budou veškerá oznámení či jakákoliv jiná sdělení (včetně právních jednání) činěná podle Smlouvy či v souvislosti s ní učiněna elektronickou formu a musí být učiněna v českém jazyce a doručena e-mailem na e-mailovou adresu Poskytovatele (tj. na adresu: info@eet1.cz) či Uživatele. Doručení na e-mailovou adresu Uživatele může být nahrazeno zveřejněním oznámení či jakéhokoliv jiného sdělení (včetně právních jednání) v uživatelském účtu Uživatele.

20. Závěrečná ustanovení

20.1. Tato Smlouva je uzavřena elektronickou formou, přijetím elektronické nabídky Poskytovatele na uzavření této Smlouvy. Nabídka Poskytovatele na uzavření této Smlouvy je přijata okamžikem, kdy Uživatel elektronickou formou potvrdí shora v této Smlouvě uvedené smluvní podmínky v průběhu Registrace.

20.2. Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy místní příslušnost soudu prvního stupně podle místa sídla Poskytovatele.

20.3. Tato Smlouva a listiny, na které odkazuje, představují úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni podpisu této Smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou ve vztahu k uzavření této Smlouvy relevantní.

20.4. Smluvní strany se zavazují při plnění svých povinností ze Smlouvy vynaložit přiměřené úsilí a poskytnout si navzájem potřebnou součinnost k tomu, aby účel této Smlouvy byl řádně naplněn.

20.5. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v souvislosti se závazkem z této Smlouvy učiněna kteroukoliv ze stran odpověď s dodatkem či odchylkou, pak strana, které je odpověď určena, není tímto dodatkem nebo odchylkou vázána, pokud tento dodatek či odchylku nepřijme výslovně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 10 dnů ode dne doručení dané odpovědi. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplně shodě projevů vůle smluvních stran, se vylučuje.

20.6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy včetně všech jejích příloh nevynutitelné, neplatné, zdánlivé či odporovatelné, anebo stane-li se takovým v budoucnu, je či bude nevykonatelné, neplatné, zdánlivé nebo odporovatelné pouze toto ustanovení, ostatní ustanovení této Smlouvy včetně všech jejích příloh zůstanou nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení, aniž by se Smlouva stala nevynutitelnou, neplatnou, zdánlivou či odporovatelnou. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, jehož obsah a účel bude v co nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.

20.7. Nevykonání nebo jakékoliv prodlení ve vykonání práva nebo nároku podle Smlouvy nebo ze zákona nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva na další uplatnění takového práva nebo nároku a nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva uplatnit jiná práva nebo nároky. Jednotlivé nebo dílčí vykonání práva nebo uplatnění nároku podle Smlouvy nebo ze zákona nebrání opětovnému vykonání takového práva nebo opětovnému uplatnění takového nároku.

20.8. Smluvní strany prohlašují, že se vůči druhé necítí být slabší stranou. Tato Smlouva je závazná pro právní nástupce obou Smluvních stran. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn postoupit či započíst pohledávku či její část, vzniklou z této Smlouvy.

20.9. Smluvní strany vylučují pro vzájemné závazky založené touto smlouvou aplikaci § 557, § 558 odst. 2, a § 1757 odst. 2 OZ. Smluvní strany prohlašují, že přebírají nebezpečí neúměrného zkrácení v případě vzájemně poskytnutého plnění, proto vylučují použití ustanovení § 1793 OZ. 20.10. Každá Smluvní strana na sebe bere nebezpečí změn okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. * * *